Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym pulsdnia.pl (dalej: Serwis).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

1.       Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000081367; NIP: 527-21-59-295, o kapitale zakładowym:  3 046 000 złotych, właściciel Serwisu (dalej: Administrator).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych.

IOD Sabina Grząsiak

Kontaktować się z IOD należy za pomocą wiadomości e-mail [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na poniższy adres: 
Inspektor Ochrony Danych Telewizja Puls. Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud. 22 00-724 Warszawa

2.       Cel i zakres zbierania danych.

W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających, w przypadku kontaktu:

Widzów z Administratorem;

Reklamodawców i Sponsorów z Administratorem;

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane.

Administrator informuje, że jest uprawniony do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.). 

3.       Prawo dostępu.

1)      Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

2)      Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3)      Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4)      Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1).

5)      Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4.       Podanie danych jest dobrowolne.

5.       Dostęp do danych osób trzecich.

1)      Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2)      Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.       Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7.       COOKIES.

1)      Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane „Cookies”, które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.

2)      Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

3)      Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

4)      Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

5)      Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Na stronach pulsdnia.pl stosujemy następujące pliki cookies:

NAZWA PLIKU COOKIEZASTOSOWANIE

SESS_ID Identyfikator sesji użytkownika na potrzeby serwisu

__utma, __utmb, __utmc, __utmz Pliki używane przez Google Analytics w celu gromadzenia i analizy informacji statystycznych

has_jsP omocnicze cookie, przechowujące informację, czy przeglądarka użytkownika obsługuje JavaScript

8.       Zgłaszanie żądań.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja PULS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-724) ul. Chełmska 21/2. Z administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu: adresu e-mail, [email protected] lub numeru telefonu (22) 559 73 01. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenie oraz współpracujące z Telewizja PULS Sp. z o. o. podmioty udzielające wsparcia prawnego oraz obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

9.       Wyłączenie odpowiedzialności.

1)      Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego (np. www.cyfryzacja.gov.pl).

2)      Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

10.       Kontakt.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres Administratora.

11.   Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na witrynie internetowej pod adresem elektronicznym tvpuls.pl, puls2.pl oraz juniortv.pl. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania.